Setembro 2021

Month

Resolución do 29 de setembro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola quese publican a listaxes coas puntuacións provisionais de todos as persoas solicitantes admitidas,indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e apuntuación total por orde descendente; a relación provisional de persoas excluídas, indicando a causade exclusión, correspondentes ao...
Read More
RELACIÓN DA LISTA PROVISIONAL DE PRAZAS DE PERSOAS COLABORADORAS BOLSEIRAS CURSO 2021/22 ORDENADA POR PUNTUACIÓN As persoas solicitantes poderán formular reclamación ante a comisión de valoración ata o 28 de setembro de 2021 (segundo o DOG NÚM. 112 do 15 de xuño de 2021). LISTAXE-PROVISIONAL-DE-PERSOAS-COLABORADORAS-2021-2022-CONVOCATORIA-EXTRAORDINARIADescarga
Read More
Resolución do 13 de setembro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polaque se publican as listaxes coas puntuacións definitivas de todas as persoas solicitantes admitidas,indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e apuntuación total por orde descendente; a relación definitiva de persoas excluídas, indicando a causade exclusión, e así...
Read More
DATA DE INCORPORACIÓN : 15 de setembro HORARIO: de 9,00 a 13,30 H e de 16,00 a 20,00HSerá imprescindible, para incorporarse ó CRD, estar matriculado/a (ter gravados os datos nos ordenadores de matrícula do centro) e formalizados todos os trámites administrativos. DOCUMENTOS A ENTREGAR DEBIDAMENTE ASINADOS O DíA DA INCORPORACIÓN– Documento de Incorporación ó Centro.–...
Read More
RELACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE PRAZAS DE PERSOAS COLABORADORAS BOLSEIRASCURSO 2021/22 ORDENADA POR PUNTUACIÓN.As persoas solicitantes poderán formular reclamación ante a comisión de valoración no prazo de cinco (5)días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación na páxina web do CENTRO RESIDENCIALDOCENTE (segundo o DOG NÚM. 112 do 15 de xuño...
Read More
Segundo prevé o artigo 24 (Capítulo IV) do DOG de 15 de xuño de 2021, convócanse 1 praza de residencia parapersoas colaboradoras bolseiras en período extraordinario desde o luns 13 de setembro ata o venres 17 de setembro de 2021. Aviso-convocatoria-extraordinaria-persoas-colaboradoras-bolseirasDescarga
Read More