Agosto 2023

Month

Relación da lista definitiva de prazas de persoas colaboradoras bolseiras curso 2023/2024 ordenadas por puntuación.
Read More
Resolución do 22 de agosto de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publican as listaxes coas puntuacións provisionais de todas as persoas solicitantes admitidas, indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e a puntuación total por orde descendente; a relación provisional de persoas excluídas, indicando a causa...
Read More
Relación da lista provisional de prazas de persoas colaboradoras bolseiras curso 2023/2024 ordenada por puntuación.
Read More