Agosto 2022

Month

Resolución do 22 de agosto de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publican as listaxes coas puntuacións provisionais de todas as persoas solicitantes admitidas, indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e a puntuación total por orde descendente; a relación provisional de persoasexcluídas, indicando a causa de exclusión, de...
Read More
RELACIÓN DA LISTA PROVISIONAL DE PRAZAS DE PERSOAS COLABORADORAS BOLSEIRAS CURSO 2022/23 ORDENADA POR PUNTUACIÓN
Read More