Listaxe definitiva de adxudicación de prazas Convocatoria Ordinaria 2021-22

Resolución do 13 de setembro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola
que se publican as listaxes coas puntuacións definitivas de todas as persoas solicitantes admitidas,
indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e a
puntuación total por orde descendente; a relación definitiva de persoas excluídas, indicando a causa
de exclusión, e así mesmo, a relación de persoas adxudicatarias con indicación do centro docente no
que están matriculadas e, de ser o caso, a relación de suplentes, de acordo co previsto no artigo 33
da Orde do 31 de maio de 2021 pola que se convocan prazas de residencia nos Centros Residenciais
Docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso 2021/22 (DOG núm. 113, do 16 de xuño).