Setembro 13, 2021

Day

Resolución do 13 de setembro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polaque se publican as listaxes coas puntuacións definitivas de todas as persoas solicitantes admitidas,indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e apuntuación total por orde descendente; a relación definitiva de persoas excluídas, indicando a causade exclusión, e así...
Read More