Listaxe provisional de adxudicación de prazas no período extraordinario 2021-22

Resolución do 29 de setembro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que
se publican a listaxes coas puntuacións provisionais de todos as persoas solicitantes admitidas,
indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e a
puntuación total por orde descendente; a relación provisional de persoas excluídas, indicando a causa
de exclusión, correspondentes ao período extraordinario nos CRD da Coruña e Ourense, de
acordo co previsto nos artigos 34 e 35 da Orde do 31 de maio de 2021 pola que se convocan prazas
de residencia nos CRD da Coruña, Ourense e Vigo para o curso 2021/22 (DOG núm. 113, do 16 de
xuño).


As persoas solicitantes poderán formular reclamación ante a comisión de valoración a partir da
publicación da presente resolución na páxina web da consellería competente en materia de educación
e nos taboleiros de anuncios e/ou páxinas web dos centros residenciais e o 4 de outubro de 2021
(este incluído).