Lista definitiva de admitidos 2023-2024

Resolución do 4 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publican as listaxes coas puntuacións definitivas de todas as persoas solicitantes admitidas, indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e a puntuación total por orde descendente; a relación definitiva de persoas excluídas, indicando a causa de exclusión, e así mesmo, a relación de persoas adxudicatarias con indicación do centro docente no que están matriculadas e, de ser o caso, a relación de suplentes, de acordo co pre visto no artigo 33 da Orde do 16 de maio de 2023 pola que se convocan prazas de residencia nos Centros Residenciais Docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso 2023/24 (D OG núm. 106, do 6 de xuño).