Listaxe definitivo de adxudicación de prazas convocatoria extraordinaria 2023/2024

Resolución do 29 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se
publican a listaxes coas puntuacións definitivas de todos as persoas solicitantes admitidas, indicando a
puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e a puntuación total
por orde descendente; a relación definitiva de persoas excluídas, indicando a causa de exclusión,
correspondentes ao período extraordinario nos CRD da Coruña e Ourense, de acordo co previsto nos
artigos 34 e 35 d a Orde do 16 de maio de 2023 pola que se convocan prazas de residencia nos CRD da
Coruña, Ourense e Vigo para o curso 2023/24 (DOG núm. 106, do 6 de xuño).