Listaxe provisional de adxudicación de prazas. Convocatoria ordinaria 2021-22

Resolución do 27 de agosto de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que
se publican as listaxes coas puntuacións provisionais de todas as persoas solicitantes admitidas,
indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e a
puntuación total por orde descendente; a relación provisional de persoas excluídas, indicando a causa
de exclusión, de acordo co previsto no artigo 32 da Orde do 31 de maio de 2021 pola que se convocan
prazas de residencia nos Centros Residenciais Docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso
2021/22 (DOG núm. 113, do 16 de xuño).